Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN TẠM ỨNG NĂM 2022 (LẦN 2)
[ 10/05/2023 ]
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022 (LẦN 2)
[ 21/04/2023 ]
BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
[ 14/04/2023 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGÔ NGỌC THANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 02/03/2023 ]
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
[ 27/02/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ngô Ngọc Thanh - Người có liên quan người nội bộ
[ 06/02/2023 ]
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
[ 17/01/2023 ]
KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 11/01/2023 ]
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
[ 30/12/2022 ]
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 05/12/2022 ]
Thông báo về thời gian nhận tạm ứng cổ tức năm 2022
[ 25/11/2022 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 24/11/2022 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022
[ 09/11/2022 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu Ngô Ngọc Thanh - Người có liên quan người nội bộ
[ 20/10/2022 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Ngô Ngọc Thanh - Người có liên quan người nội bộ
[ 18/10/2022 ]
BỔ NHIỆM NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH
[ 07/10/2022 ]
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 14/09/2022 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ ANH TUẤN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 14/09/2022 ]
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
[ 29/08/2022 ]
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
[ 15/08/2022 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ngô Anh Tuấn - Người có liên quan người nội bộ
[ 13/08/2022 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ ANH TUẤN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 10/08/2022 ]
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
[ 10/08/2022 ]
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
[ 09/08/2022 ]
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
[ 26/07/2022 ]
Bổ nhiệm nhân sự ban điều hành
[ 15/07/2022 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ngô Anh Tuấn_ Người có liên quan người nội bộ
[ 05/07/2022 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 04/07/2022 ]
THÔNG TIN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ TẠI CÔNG TY CP TMDV THUẬN PHÚ
[ 28/06/2022 ]
THÔNG TIN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ TẠI CÔNG TY CP ĐTPT THUẬN PHÚ LĂNG CÔ
[ 28/06/2022 ]