Menu  
Quan hệ cổ đông / Điều lệ công ty
Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty CP Phong Phú thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông lần đầu tại cuộc họp ngày 15 tháng 01 năm 2009 và sửa đổi bổ sung lần thứ 1 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh.
 
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY NGÀY 29/08/2022
[ 29/08/2022 ]
Điều lệ tổ chức và hoạt động
[ 22/07/2021 ]
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ, LẦN 13 - 2018
[ 12/08/2019 ]
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
[ 21/08/2015 ]
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ, LẦN 12 - 2015
[ 23/03/2015 ]
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ TỔNG CÔNG TY
[ 07/07/2014 ]
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty CP Phong phú
[ 17/06/2014 ]