Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 15/01/2018 ]
Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiểu của Tổng Công Ty CP Phong Phú
[ 19/01/2018 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản năm 2017
[ 15/01/2018 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017
[ 30/12/2017 ]
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 13
[ 10/01/2018 ]
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 23/12/2017 ]
Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
[ 14/12/2017 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ của công ty đại chúng
[ 27/12/2017 ]
Thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công ty CP Phong Phú sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 01/12/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 28/12/2017 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015
[ 15/01/2018 ]
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty CP Phong Phú tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thông qua đấu giá
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong Tổng công ty
[ 14/12/2017 ]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
[ 06/12/2017 ]
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thuộc sở hữu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Xác nhận cổ phẩn tự do chuyển nhượng Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Giấy phép kinh doanh Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú năm 2015
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú năm 2016
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú tại ngày 30/09/2017
[ 27/11/2017 ]
Điều lệ hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Giấy ủy quyền Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Thông báo nhà đầu tư đăng ký bày tỏ nguyện vọng đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú theo kế hoạch bán đấu giá cổ phần, thoái vốn của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông của Tổng công ty CP Phong Phú dưới hình thức lất ý kiến bằng văn bản
[ 14/11/2017 ]
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thuộc sở hữu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 20/11/2017 ]
Đính chính nội dung biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/11/2017
[ 27/11/2017 ]
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
[ 18/08/2017 ]
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 21/09/2017 ]