Menu  
Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính
Phong Phú luôn công bố thông tin cần đến các nhà đầu tư, cổ 
đông, đối tác chiến lược của công ty, thông qua những báo cáo tài chính, 
kết quả kinh doanh, rất cụ thể và chi tiết dưới dạng file PDF.
BCTC tổng hợp Qúy 1 năm 2024
[ 27/04/2024 ]
Công văn giải trình kết quả kinh Qúy 1 năm 2024
[ 27/04/2024 ]
BCTC hợp nhất Qúy 1 năm 2024
[ 27/04/2024 ]
Công bố thông tin định kỳ BCTC kiểm toán năm 2023
[ 29/03/2024 ]
BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán
[ 29/03/2024 ]
BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
[ 29/03/2024 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2023 sau kiểm toán
[ 29/03/2024 ]
BCTC tổng hợp Q4-2023
[ 30/01/2024 ]
BCTC hợp nhất Q4-2023
[ 30/01/2024 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh Q4-2023
[ 30/01/2024 ]
Công bố thông tin định kỳ BCTC Q4-2023
[ 30/01/2024 ]
BCTC tổng hợp Q3-2023
[ 27/10/2023 ]
BCTC hợp nhất Q3-2023
[ 27/10/2023 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh Q3-2023
[ 27/10/2023 ]
BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét
[ 28/08/2023 ]
BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét
[ 28/08/2023 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét
[ 28/08/2023 ]
BCTC tổng hợp quý 2 năm 2023
[ 28/07/2023 ]
BCTC HỢP NHẤT QÚY 2 NĂM 2023
[ 28/07/2023 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh Q2-2023
[ 28/07/2023 ]
BCTC hợp nhất Qúy 1 năm 2023
[ 27/04/2023 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh Q1-2023
[ 27/04/2023 ]
Công bố thông tin định kỳ BCTC Q1-2023
[ 27/04/2023 ]
BCTC tổng hợp Qúy 1 năm 2023
[ 27/04/2023 ]
BCTC tổng hợp năm 2022 đã kiểm toán
[ 30/03/2023 ]
BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
[ 30/03/2023 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2022 sau kiểm toán
[ 30/03/2023 ]
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022
[ 30/01/2023 ]
BCTC tổng hợp quý 4 năm 2022
[ 30/01/2023 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2022
[ 30/01/2023 ]